Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky a je upraveno zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o matrikách).

K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství musí snoubenec, který je cizincem předložit následující doklady:

 • rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení, a údaje o rodičích
 • doklad o státním občanství ( lze prokázat cestovním pasem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství , který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v České republice, pokud domovský stát takový doklad nevydává předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý), tento doklad není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • doklad totožnosti (cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince apod.)
 • rodné listy dětí (pokud snoubenci mají společné děti), rodné listy dětí, kde není uveden otec

V kalendářním týdnu před uzavřením manželství předloží snoubenec, který je cizincem, matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů.  To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.

Bez tohoto potvrzení a výše uvedených dokladů se sňatek nemůže uskutečnit!

Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (dle ustan. § 57 zákona o matrikách).

To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv."APOSTILLOU". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz. výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.

Je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si snoubenci zajišťují na vlastní náklady. Jenom v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

K podání žádosti o uzavření manželství nemusí být přítomni oba snoubenci, ale dotazník musí být oběma snoubenci podepsán a musí být doloženy originály všech potřebných dokladů.

Povolení zavření manželství na jiném vhodném místě

Manželství lze povolit uzavřít na kterémkoliv vhodném místě na základě povolení příslušného matričního úřadu, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

V tomto případě snoubenci podají Žádost o povolení sňatku na jiném vhodném místě s odůvodněním.

Správní poplatek činí 1 000,- Kč.

 

Ostatní správní poplatky:

 1. uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trravlý pobyt na území ČR 3000,- Kč
 2. uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč
 3. vydání povolení uzavří manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
 4. vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,- Kč

Poplatek a) – c) se vybírá pouze od jednoho ze snoubenců.

Poplatek c) se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Od poplatku dle písmene a) jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.