Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021

 

Místní poplatky pro rok 2021 jsou upraveny obecně závaznými vyhláškami městyse Bobrová:

 

 

č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

 

Informace k místnímu poplatku ze psů

Od 1. 1. 2020 se poplatek zvyšuje na 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je sazba 300,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti (tedy po 31. 3.), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku nedoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené poplatky, nebo část těchto poplatků, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Od 1. 1. 2020 se poplatek navyšuje na 600,- Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 fyzická osoba přihlášená v obci (místo trvalého bydliště),

 fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek pro fyzickou osobu přihlášenou v obci je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku. Poplatek pro poplatníka fyzickou osobu, která vlastní stavbu je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Od poplatku je osvobozen:

a) poplatník, který se zdržuje nepřetržitě mimo území republiky po dobu celého kalendářního roku a tuto skutečnost prokáže

b) občan umístěný v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Dle vyhlášky jsou i další osvobození, zde jsou zmíněny ty, které jsou v naší obci nejčastější.

Úleva se také poskytuje:

a) fyzické osobě přihlášené v obci do věku 26 let věku, který je studujícím a přechodně žije mimo území městyse ve výši 200,- Kč.

b) úleva 50% z celkového poplatku se poskytuje: fyzické osobě přihlášené v obci na č.p. 208, 209, 210, 60, 61, 62, 326 a na ev. č. 3, 4 a 7 z důvodu nedostupnosti nemovitostí svozové firmě.

 

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle je poplatník povinen písemně ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Informace k místnímu poplatku z pobytu

Od 1. 1. 2020 je zrušen poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a je nahrazen místním poplatkem z pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. (Upozorňujeme občany, že poplatek z pobytu je povinen hradit každý, kdo poskytuje pobyt za úplatu. Není rozhodující typ stavby, ve které je pobyt poskytován.)

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne po ukončení pololetí.

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

V případě, že poplatky za psa a za komunální odpady budou za celou rodinu zaplaceny do 31. 3. 2021, má rodina nárok na malou pozornost - nákupní eko-taška.

Týden pro výběr poplatků bude od 24. 2. do 28. 2. 2021. Pro snadnější průběh výběru poplatků, prosíme občany, kteří mají možnost platit převodem z bankovního účtu, aby tak učinili.

 

Pro poplatek na odpady č.ú. 153 938 876/0300. v.s. 2001340… (místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2001340022). Pro poplatek za psa č.ú. 153 938 876/0300 v.s. 2001341…( místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2001341022). Pro poplatek za pronájem zahrádky nebo pozemku č.ú. 153 938 876 v.s. 2002131…( místo teček na konci číslo popisné př. dům čp.22 uvede V.S. 2002131022)