Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

ELEKTRONICKÁ PODATELNA dle vyhlášky 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

Elektronická adresa elektronické podatelny: mestysbobrova@razdva.cz DD/MM/RR v HH/MM/SS. Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městyse Bobrová
Identifikátor dokumentu: číslo jednací ÚM Bobrová xxx/RRRR
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance (-zaručení elektronický podpis oprávněného zaměstnance)

Formy podání na elektronickou podatelnu:

Ke zprávě mohou být připojené soubory typu: *.txt;*.htm;*.html;*.doc;*.rtf;*.pdf
Technické nosiče pro příjem:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5 " disketách zformátovaných systémem souboru FAT nebo NTFS nebo CD nosičích.

Legislativní rámec E-podatelny:

  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  • nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  • vyhláška ÚOOÚ č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v §6 a §17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
  • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), standard ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (standard ÚVIS č.016/01.01, datum vyhlášení standardu - 25. 6. 2002)