Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Rodný list, oddací list, úmrtní list

Duplikát matričního dokladu je vydán na základě Žádosti o vydání matičního dokladu a to osobně přímo na matričním úřadě nebo písemně.

Správní poplatek činí dle zákona č. 634/2004 Sb. 100 Kč, hradí se hotově při podání žádosti, nebo před podáním žádosti poštou či elektronicky bankovním převodem (č.ú. 153938876/0300, VS 13610001)

Při podání žádosti se ověřuje totožnost žadatele, žadatel se proto musí dostavit osobně nebo za něj podá žádost jiná osoba na základě ověřeného podpisu žadatele na plné moci.

V případě písemného i ústního podání žádosti musí žadatel prokázat oprávněnost k převzetí matričního dokladu. Matriční úřad vydá matriční doklad osobě, které se zápis týká, členům jeho rodiny (za členy rodiny se považuje manžel, rodiče, děti,prarodiče a vnoučata), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům nebo fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samostatných celků.

Postupuje se dle těchto zákonů:

301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a změně některých zákonů

207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách 301/2000 Sb.

634/2004 Sb., o správních poplatcích