Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

Projekt si klade za cíl zlepšení stavu centrálního prostoru u kostela sv. Petra a Pavla. V rámci projektu je navrženo provést ošetření stávajících dřevin, nové výsadby, podpoření biodiverzity založením květnaté louky, doplnění mobiliáře a úprava pochozích/ pojízdných ploch. Nové výsadby stromů nahradí stávající nevhodné dřeviny (špatný zdravotní stav, nevhodné druhové složení) po obvodu řešeného území. Výběr taxonů zohledňuje přírodní podmínky stanoviště, estetické a kompoziční hledisko (nezakrytí pohledu na dominantu prostotu – kostel). Jarní efekt kvetení nově navržených stromů je podpořen podsadbou cibulovin v trávníku. Důležitou částí návrhu je předprostor kostela, který je zvýrazněn novými výsadbami trvalek přecházející do květnaté louky, přístup je vytvořen z kamenné dlažby lemovaný po obou stranách pásem drobnější kamenné dlažby se širokými spárami (lepší odvodnění, možnost zatravnění) a lavičkami. Pokládka kamenné dlažby není součástí tohoto projektu, je nutné upřesnit s Národním památkovým ústavem. Průjezd před kostelem zajišťuje štěrkový trávník umožňující občasný pojezd vozidel a zároveň zvyšuje retenci vody v daném místě.

Druhou část projektu tvoří prostor u bývalé školy (muzeum panenek), který má sloužit ke krátkodobé rekreaci místních obyvatel. Ze severu jej lemuje nově založený živý plot, který je pro zvýšení bezpečnosti doplněn o nízký drátěný plot s brankou. Centrální travnatá část je obklopena květnatou loukou se solitérními vícekmennými keři. Z jihu celý prostor uzavírá výsadba keřů ve svahu. Pobytovou část tvoří posezení pod stávajícím javorem, trvalkový záhon a herní prvky (prolézačky, houpačky, hrazda, tabule na malování a pískoviště). S ohledem na zvýšený pohyb osob je zde travnatý povrch nahrazen štěrkovým trávníkem a zpevněnou štěrkovou plochou. Dominantou této části je stávající javor, který do budoucna nahradí přesazená lípa k výročí 100 let od založení republiky. Herní prvky, zpevněné plochy a některé další technické prvky nejsou řešeny v rámci dotace a jejich konkrétní řešení je třeba blíže specifikovat před případnou realizací.

Revitalizace prostoru kolem kostela na Horní Bobrové.