Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

16.01.2024

daňové přiznání veřejně prospěšných poplatníků

S účinností od 1. ledna 2023 došlo ke zřizení datových schránek ze zákona nejen právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, ale všem právnickým osobám zapsaným v registru osob, tj. i právnickým osobám zapsaným mj. ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností. V důsledku zřízení datové schránky ze zákona a jejího zpřístupnění pak na uvedené právnické osoby, zpravidla v postavení tzv. veřejně prospěšných poplatníků podle § 17a zákona o daních z příjmů, dopadla povinnost podávat DAP DPPO pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to datovou zprávou odeslanou způsobem výhradně dle § 71 odst. 1 daňového řádu.   

Nedílnou, to je povinnou součástí daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je účetní závěrka, respektive přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích (dále „Přehledy“). Pro účely elektronického podání se pak ve smyslu vysvětlivky č. 7 a dílčích pokynů k vyplnění přiznání přílohou v podobě Přehledů rozumí elektronické přílohy přehledu o majetku a závazcích a přehledu o příjmech a výdajích, které byly se závazným uspořádáním a strukturou zveřejněny v aplikaci EPO.

Uvedená úprava pak pro poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří nejsou z povinnosti podat DAP DPPO vyjmuti a vedou jednoduché účetnictví, znamená, že v případě elektronického podání DAP DPPO není pro přiložení Přehledů k DAP DPPO možné využít způsob vložení souboru v některém z podporovaných formátů prostřednictvím tzv. E-přílohy. Pakliže by podání DAP DPPO, jehož součástí jsou Přehledy, nebylo učiněno celé, tj. včetně Přehledů, ve stanoveném formátu nebo struktuře, jedná se o vadu podání a podatel bude vyzván k jejímu odstranění. Důsledkem případného neodstranění uvedené vady může být neúčinnost DAP DPPO, nebo vznik povinnosti uhradit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 2 daňového řádu ve výši 1 000 Kč. V roce 2023, tj. při podání daňového přiznání za rok 2022, finanční úřady - vzhledem k těmto novým povinnostem veřejně prospěšných poplatníků a vzhledem k postupné aktivaci datových schránek těchto poplatníků - podání, kdy povinné přílohy k daňovému přiznání byly přiloženy ve formátu pdf či jiném, tolerovaly a nevyzývaly k odstranění vad podání. Pro daňová přiznání za zdaňovací období  roku 2023 (či jeho část) už tato tolerance odpadá a daňové přiznání včetně povinných příloh bude muset být celé ve formátu xml.

V praxi to znamená, že při vyplňování elektronického formuláře pro daň z příjmů právnických osob na portále Moje daně je velice důležité na úvodní stránce v hlavičce  formuláře označit, že se jedná o typ poplatníka „veřejně prospěšný poplatník“ (číselné označení 3).

Po vyplnění dalších stánek tiskopisu je nutné pokračovat až na 5. stránku formuláře, kde se nachází lišta „vyhláška č.“ Jejím rozbalením se nabídne a potvrdí:

  • vyhláška č. 325/2015 Sb., pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

      Pak se nabídne :

  • Přehled o příjmech a výdajích,
  • Přehled o majetku a závazcích.

               Přehledy se vyplňují v tisících Kč, nikoliv v celých korunách.

  • Nebo v případě spolků či jiných veřejně prospěšných organizací, které vedou podvojné účetnictví Vyhláška 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

        Poté se nabídne

  •  
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Další případné povinné přílohy

            Přehledy se vyplňují v tisících Kč, nikoliv v celých korunách.

 

  • Pro příspěvkové organizace, samosprávné územní celky apod. pak slouží vyhláška 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Tito poplatníci měli aktivovánu datovou schránku již dříve a u nich problém se správným elektronickým podáním není.

Pokud takto poplatník vyplní povinné přílohy, automaticky se stanou součástí daňového přiznání a odejdou v požadovaném formátu xml. po odeslání do datové schránky správci daně jako jeden celek.

A pro připomenutí termínů:

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, tak jak jsou vymezena  v  zákoně  o  daních z příjmů,  se  podává  ve lhůtě podle § 136 odst. 1 zákona

 č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), tj.

- nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

- tato lhůta  se  prodlužuje  na  4 měsíce  po  uplynutí  zdaňovacího období,  pokud daňové  

  přiznání nebylo ve lhůtě 3 měsíců podáno a následně bylo podáno elektronicky.

- na 6 měsíců  po  uplynutí  zdaňovacího  období  se  lhůta  prodlužuje,  pokud  má  daňový

  subjekt  zákonem  uloženou  povinnost  mít  účetní  závěrku  ověřenou  auditorem,  nebo

  daňové přiznání nebylo podáno ve lhůtě 3 měsíců a následně je podáno poradcem.

Prakticky to znamená, že  pokud daňové přiznání podává sám poplatník, je pro daňová přiznání  podaná elektronicky zákonný termín pro podání buď 3 měsíce nebo 4 měsíce po skončení aktuálního roku, za který se přiznání podává (pro přiznání za rok 2023 jde tedy o termíny 2.4.2024 a 2.5.2024) .

Pokud podává daňový poradce na základě plné moci, která bude správci daně předložena nejpozději spolu s daňovým přiznáním, zákonným termínem jsou buď 3 měsíce anebo 6 měsíců po skončení aktuálního roku, za který se přiznání podává (pro přiznání za rok 2023 jde tedy o termíny 2.4.2024 a 1.7.2024) .

 

V případě potřeby se poplatníci samozřejmě mohou obrátit se na svého správce daně;  pokud poplatníkovi správce daně není znám, lze kontaktovat podatelnu – tel. 566 652 304 nebo 566 652 309.