Znak Městys Bobrová
Oficiální stránky

Městys Bobrová

05.05.2022

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích ve stavu gradující kůrovcové kalamity.

Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádáme o jejich zvýšenou aktivitu, která může omezit výši škod a zbrzdit průběh kůrovcové kalamity. Proto vyzýváme vlstníky lesů k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asasnaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně machanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány krajským úřadem dotace. Vylétlé opuštěné (sterilní) kůrovcové souše se zpracovat musí - termín zpracování tohoto dřeva je stanoven na základě vydaného OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, vydaným Mze ČR dne 3.4.2019 pod Č.j. 1898/2019-MZE-16212 , do konce roku 2022 !!!!!

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “lesní zákon”), se na Vás obrací - v souvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a gradující kůrovcovou kalamitou s následujícím upozorněním:
Vlastníci lesů ( stát, obce, ostatní právnické osoby fyzické osoby) jsou podle § 32 z.č. 289/95 Sb., o lesích (dále jen lesní zákon) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les, zejména:
- Bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les, tj. kůrovců ( lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý a další), vyskytujících se především na smrku.

Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby jednotliví vlastníci lesů v situaci gradující kůrovcové kalamity:

1. aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesních majetků. Je třeba nerezignovat. nepodcenit situaci a aktivně vyhledávat napadené stromy,

2. neprodleně zajistili zpracování kůrovcových stromů a kůrovcem napadeného dříví, spočívající v pokácení a účinné asanaci před ukončením vývoje brouků, k tomu využili (od března) chemické asanace ( např. insekticidní sítě, fumigace, celoplošné povrchové ošetření schválenými insekticidy) či asanace ručním odkorněním ( celoročně - do stadia kukly).Veškeré stromy usychající, zrezivělé, smolící, ale i zelené stromy s drtinkami za šupinami kůry, s opadávající kůrou či jehličím jsou napadené a musí být neprodleně přistoupeno k jejich pokácení a asanaci. V souladu s opatřením obecné povahy, vydaným Mze ČR dne 3.4.2019 pod Č.j. 1898/2019-MZE-16212 nemusí vlastníci lesů až do 31.12. 2022 zpracovávat kůrovcové souše (stromy s dokončeným vývojem kůrovců, kteří již strom opustili - sterilní kůrovcová souš), tento termín se blíží a proto je nutné včas tuto dřevní hmotu zpracovat, čemuž napomáhjí velice příznivé výkupní ceny dřeva.

3. soustředili se na zpracování a včasnou asanaci čerstvě napadeného dříví ( zelené stromy, neopadaná kůra),
4. vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem ( případné informace podají jednotlivé OU), který' upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování a neprodleně se vší vážností reagovali na jeho ústní i písemné upozornění a pokyny, týkající se postupu zpracování kůrovce na Vašem lesním majetku.

5. zpracovali a asanovali veškeré stromy a dříví s přítomnými vývojovými stadii kůrovce ( v průběhu pozdního podzimu, zimy a předjaří uschlé a usychající stromy) - do 31.3.2022, nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.
6. zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2022 ( v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající stromy) - do 30.5.2022, nejpozději však prokazatelně před výleterm dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví,
7. v dalším průběhu roku zpracovávali a asanovali objevující se kůrovcové stromy průběžně, nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.

Vyzýváme tímto tedy všechny vlastníky, aby aktivně a v součinnosti s odborným lesním hospodářem realizovali shora uvedené kroky a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí další významné škody na Vašich lesních majetcích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu.

Současná gradace kůrovců se s ohledem na předchozí dlouhé období významného sucha jeví jako velmi vážná, neboť dospělé smrkové porosty jsou i přes spadlé děšťové srážky stále významně oslabeny. Situace se nadále zhoršuje. Orgán státní správy lesů proto považuje za vhodné využít možností měst, městysů a obcí k upozornění na výše uvedené skutečnosti. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci a o OPAKOVANÉ zveřejňování níže uvedeného textu způsobem v místě obvyklým, např.: místním rozhlasem, webové stránky obce, obecní zpravodaj, vyvěšením na úřední desce po dobu min. pěti měsíců.