Kácení dřevin rostoucí mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

 Základní informace:

Všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Kácet dřeviny rostoucí mimo les je možné pouze na základě povolení ke kácení (správní řízení), kromě níže vyjmenovaných případů.

Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1. 11. do 31. 3..

 Povolení není třeba (pokud dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí) ke kácení:

  1. dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  2. zapojených porostů dřevin o ploše menší než 40 m2
  3. dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  4. ovocných dřevin na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň 

Pokud je stavem dřeviny zřejmě a zároveň bezprostředně ohrožen život či zdraví osob nebo hrozí škoda značného rozsahu (tzv. kácení v krajní nouzi, § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), není třeba povolení ke kácení. Jedná se tedy o aktuálně vzniklý stav, např. zásahem blesku, vichřice, silné námrazy apod. Ten, kdo kácení v tomto případě provede, musí do 15 dnů podat příslušnému orgánu ochrany přírody oznámení o kácení.

Číst dál...

Back to Top