Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č.20/2017 ze dne 30.1.2017

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

1. Komisi návrhovou a ověřovatele zápisu:

- komise návrhová: Pavel Žilka, Hana Hájková Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2,

- ověřovatelé zápisu: Ivana Řezníčková, Miroslav Fiala Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2,

2. Program včetně doplněných bodů

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0,

3. Smlouva o připojení k distribuční soustavě s firmou E-ON č. smlouvy 12210441

. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0,

4. Zveřejnění záměru č.1/2017 – pronájem zemědělské půdy .

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0,

5. Zveřejnění záměru č.2/2017 na pronájem pozemku o pouti. .

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0,

6. Zařazení žádosti o prodej stavební parcely do pořadníku

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1,

7. Dodatek ke smlouvě s firmou Zdar Žďár nad Sázavou

. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0,

8. Nákup zařízení GPS

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 3,

Zastupitelstvo bere na vědomí:

* Informace z rady č. 27/2017

* I formace k územnímu plánu a studie na RD v lokalitě HB

* Zprávu o činnosti JSDH

* Vyhodnocení nabídek pojištění ZM bere na vědomí

* Informace o jednání z jednání s KPÚ

Bobrová 7.2.2017 . Zapsala: Zdeňka Smažilová

Komise návrhová: Pavel Žilka, Hana Hájková

Back to Top