Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 12:34
Zastupitelstvo městyse Bobrová se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/ 2010 bod ch), usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen"vyhláška") :
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Městys Bobrová zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen "poplatky")
a.) poplatek ze psů
b.) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c.) poplatek za užívání veřejného prostranství
d.) poplatek ze vstupného
(2) Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen "správce poplatku").
 
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
 
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse Bobrová.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
 
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl držitel psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala nově příslušné obci. 
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky.
 
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí :
a.) za prvního psa …………………………………………. 100,- Kč
b.) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ……… 150,- Kč
c.) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu …… 80,- Kč,
d.) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu …………. 120,- Kč.
 
Čl. 6
Identifikace psů
(1) Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky držitel psa oznámí správci poplatku nejpozději do 30 dnů.
 
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
Čl. 8
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, a osoba, s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 
ČÁST III.
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
 
Čl. 9
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území městyse za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.
(2) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městysu odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla, tato osoba je plátcem poplatku.
 
Čl. 10
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15. dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Čl. 11
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, …… 5,- Kč.
Čl. 12
Splatnost poplatku
(1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do posledního dne měsíce pololetí příslušného kalendářního roku.
Čl. 13
Osvobození a úlevy
(1) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají 
a.) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b.) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).
 
ČÁST IV.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
 
Čl. 14
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
 
Čl. 15
Veřejné prostranství
(1) Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství :
- parcela č. 1671/1, 1671/2 v k.ú. Horní Bobrová - náměstí,
- parcela č. 1401/1, 1401/3 v k.ú. Dolní Bobrová - náměstí
 
Čl. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
 
Čl. 17
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než jeden den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 26 této vyhlášky.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
 
Čl. 18
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den :
a.) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ……………10,- Kč
b.) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje … 10,- Kč
c.) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje …………… 10,- Kč
d.) za provádění výkopových prací ………1,- Kč
e.) za umístění stavebních zařízení …… 1,- Kč
f.) za umístění reklamních zařízení ……  20,- Kč
g.) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ………… 100,- Kč
h.) za umístění skládek ………… 1,- Kč
ch.) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce …………… 10,- Kč
i.) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ……………10,- Kč
Čl. 19
Splatnost poplatku
(1) poplatek ve výši stanovené podle čl. 18 odst. 1 je splatný :
a.) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
b.) při užívání veřejného prostranství po dobu více než 2 dny od zahájení užívání veřejného prostranství, v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem ve
kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 
Čl. 20
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí :
a.) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,
b.) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují : místní organizace - Sokol Bobrová, Myslivecké společenství Bobrová, Sbor dobrovolných hasičů Bobrová, Základní a Mateřská škola Bobrová.
 
ČÁST V.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO 
 
Čl. 21
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsazena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník zaplatil za to, že se jí může zúčastnit.
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
 
Čl. 22
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je nejpozději 8 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku
druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 26 této
vyhlášky.
(2) Do 15ti dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
 
Čl. 23
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na :
a.) kulturní akce ……………… 20%
b.) sportovní akce …………… 20%
c.) prodejní akce ……………… 20%
d.) reklamní akce ……………… 20%
 
Čl. 24
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 30ti dnů ode dne skončení akce.
 
Čl.25
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují :
místní organizace - Sokol Bobrová
Myslivecké společenství Bobrová
Sdružení hasičů Bobrová
Základní a Mateřská škola Bobrová
 
ČÁST VI
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
 
Čl. 26
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a.) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b.) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c.) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případně osvobození od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 
Čl. 27
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří úřad městyse poplatek platebním výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad městyse zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
 
Čl. 28
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/ 2003 ze dne 27.11.2003.
 
Čl. 29
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
 

Obrázky Bobrové

horni_obrazek_velky.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama