Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 12:18
o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Bobrová se na svém zasedání dne 12.01.2012 usnesením č. ... usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2  písm. h) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Městys Bobrová touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek").
(2) Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse (dále jen "správce poplatku").1
 
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-Ii k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
(5) Dojde-Ii ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala .4
 
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 653 968,44 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 653 968,44 Kč děleno 974 (902 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 72 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 671,42. Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-Ii ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto mésíce.5
 
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 1.7. příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 1.7. příslušného kalendářního roku.
(3) Vznikne-Ii poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném vodst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) Každé 3. a další dítě ve věku do 15 let,
b) Narozené dítě v průběhu platebního období
c) Osoby, které se prokazatelně minimálně 6 měsíců roku zdržují mimo územíČR
d) Osoby s trvalým pobytem na ohlašovně trvalého pobytu - Bobrová 138
e) Osoby s trvalým pobytem v č.p.208-21 O
f) Osoby, které se nacházejí ve výkonu trestu
(2) Úleva se poskytuje: nárok na úlevu na poplatku má:
a) Ve výši 150,-Kč u osob nad 80 let věku s trvalým pobytem v obci
b) Ve výši 150,-Kč u nezaopatřených dětí starších 18 let, které prokazatelně studují a přechodně žijí mimo území obce
c) 50% u osob s trvalým pobytem v č.p. 315,321,326 z důvodu těžké dostupnosti.
 
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-Ii poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu úřad městyse poplatek platebním výměrem6. nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad městyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku7
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 01.01.2011.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 31.01.2012 
 

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích")
2 § 1Obodst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 1Obodst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 

Obrázky Bobrové

lekarna_velka.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama