Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 12:16
Zastupitelstvo městyse Bobrová se na svém zasedání dne 06.01.2010 usnesením č. … usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Městys Bobrová touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen "poplatek").
(2) Správu poplatku provádí úřad městyse.
 
Čl.2
Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1)
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatní je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
 
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ……………… 6,- Kč
 
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů od provedeného vyúčtování.
 
Čl. 6
Osvobození
Od poplatku se osvobozují :
a.) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b.) osoby mladší 18 let a starší 70 let.
 
Čl. 7
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů *)
 
Čl. 8
Zrušovací a přechodné ustanovení
Zrušuje se Oddíl IV obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o místních poplatcích. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
 

*) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří úřad městyse poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může úřad zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška městyse nabývá účinnosti dnem 26.01.2010.
 

Obrázky Bobrové

Bobrova-3.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama