Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Vyhlášky Směrnice městyse Bobrová č.1I2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice městyse Bobrová č.1I2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 12:09
Zastupitelstvo městyse Bobrová na svém zasedání dne 20.ledna 2015 usnesením Č. 3/2015 schválilo tuto směrnici o zadávaní veřej ných zakázek malého rozsahu:
 
Čl. 1
Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona Č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") , tj. veřej ných zakázek na dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6.000. 000,- Kč.
 
Čl. 2.
Veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona není obec v souladu s § 18 odst. 3 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady transparentností, rovného zacházení a zákazu diskriminace . Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup.
2.1. Veřejné zakázky malého rozsahu do 200.000 Kč bez DPH Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu (dodávka zboží a služeb), jej ichž předpokládaná cena nepřesáhne 50.000,- Kč bez DPH, vybírá bez výběrového řízení starosta. Dodávky nad 50.000,- do 200.000,- Kč bez DPH vybírá starosta společně s místostarostou. Jsou přitom povinni dodržet zásady stanovené v článku 1. O výběru dodavatele a parametrech dodávky zpracují a spolupodepisují předem stručný zápis.
2.2. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 200.000 Kč do 500.000,- Kč bez DPH O veřej ných zakázkách malého rozsahu, v rozsahu nad 200.000, Kč až do 500.000,- Kč bez DPH rozhoduje bez vypsání výběrového řízení usnesením zastupitelstvo městyse (dále jen ZM). U těchto veřejných zakázek malého rozsahu může ZO vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. Výběr dodavatele pro tyto zakázky se odůvodní v usnesení ZM. Tyto "zakázky" se nezapisují do centrální evidence zakázek zadávaných obcí.
2.3. Veřejné zakázky malého rozsahu nad 500.000,- Kč bez DPH O veřej ných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena
• v případě zakázky na dodávky nebo služby p řesáhne 500.000,- Kč a nedosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH
• v případě zakázky na stavební práce, která přesáhne 500.000,- Kč a nedosáhne 6.000.000,- Kč bez DPH. 
rozhoduje zastupitelstvo městyse.
U těchto veřejných zakázek malého rozsahu se vyzvou nejméně 3 dodavatelé k předložení nabídky. Text výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje ZO Dále ZO jmenuje výběrovou komisi s minimálním počtem 3 členů. Předsedou komise určí ZM člena zastupitelstva, ostatní členové mohou (ale nemusí) být členy zastupitelstva. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí, vyřazení odůvodní a dále již je nehodnotí. Výběrová komise posoudí doručené nabídky, navrhne pořadí vybraných uchazečů , o průběhu a výsledcích jednání sepíše zápis. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo městyse.
 
Čl. 3
Společná ustanovení k čl. - 2.3.
Ve výzvě dle této vyhlášky se uvede zejména:
a) identifikace zadavatele
b) vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
c) místo a doba plnění
d) požadovaný obsah nabídky
e) kritéria hodnocení nabídky
f) doložení těchto dokladů :
• již při předložení nabídky: 
prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů); oprávnění k podnikání doloží v kopii
• vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:
prokázání oprávnění k podnikání (nap ř . předložení živnostenského listu) včetně předložení výpisu s obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší 90 dnů oprávnění k podnikání může doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené
kopii čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):
1) není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu)
2) v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo
konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku
3) nemá v evidenci daní zachyceny d aňové nedoplatky
4) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění , nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení,
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy
bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením
splátek
• čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata, souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.
g) platební podmínky
h) způsob a místo podávání nabídek
i) další požadavky a podmínky
 
Znění výzvy dle této vyhlášky se zveřejní na úřední desce a na webových stránkách obce, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele . Jednotliví členové zastupitelstva městyse mohou do 3 dnů po projednání návrhu doplnit seznam firem, které úřad vyzve k předložení nabídky. Uchazečům bude písemně do deset i pracovních dnů od rozhodnutí oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.
 
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Tato směrnice nabývá platnosti dne 21. ledna 2015
2) Změny a doplňky této směrnice schvaluje zastupitelstvo městyse Bobrová .
 
 

Obrázky Bobrové

Bobrova-3.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama