Dnes je   Sobota, 25.11.2017
    Vyhlášky Řád veřejného pohřebiště - Horní Bobrová
Řád veřejného pohřebiště - Horní Bobrová PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 11:59
Zastupitelstvo městyse Bobrová se usneslo na svém zasedání, konaném dne 19.06.2011 v souladu s ustanovením § 16 odstavec I a § 19 zákona Č. 256/200 1 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona Č . 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tento Řád veřejného pohřebiště (dále jen " řád") jako Opatření Č . 02/2011
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Bobrová na pozemku p. Č . 11 91/2 v k.ú . Dolní Bobrová (dále jen " pohřebiště").
2. Provozovatelem a správcem pohřebiště je Městys Bobrová (dále jen "provozovatel pohřebiště").
 
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti je neomezená .
 
Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně , pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory po hřebiště a jeho vybavení k jiným účelům , než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na po hřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty .
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit najízdních kolech, koloběžkách , skateboardech a kolečkovýc h bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohře biště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly .
6. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště . Není dovoleno parkovat vozídla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd .) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat. 
8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech mů že provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně ( svíček aj.) omezit nebo zakázat.
10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato vodaje určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na za lévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště .
11 . Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa ; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zelen ě vysazené provozovatelem pohřebiště včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu .
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždčnípodle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů) .
14. Na pohřebištije povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád .
15. Dozor nad po řádkem na p ohřebišti provádí provozovatel pohřebiště .
 
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišli
Provozov atel pohřebi ště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací prostřednictvím osob k tomu oprávněných
b) pohřbívání pro střednictvím osob k tomu oprávněných
c) provádění exhumací prostřednictvímosob k tomu oprávněných
d) pronájem hrobových míst
e) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských o statků
f) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště .
g) zajišťování likvidace odpadu z pohřebiště
h) půjčování nářadí a konví na zalévání
 
Článek 5
Povinnosli a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
 
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo; .
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v č lánk u 9.
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřeb iště , zajistit přístup ke hrobovému míst u a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbyt ně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2) Hrobová mís ta provozovatel pohřebiště zřiz uje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stej ného charakteru a rozměrů . Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
 
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místaje povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dok umentaci obsahuj ící technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o jej í technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívá ní hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůsta la nevhodným porostem narušujícím estetický vzh led pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
c) Odstranít včas znehodnocené květinové ajin édary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učini t sám.
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lav ičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřeb iště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti , včetně výsadby nové veřejné zeleně , zasahovat pouze se souhlasem provozovatele po hřebiště , který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zaj istit na vlast ní náklady, nejpozději do dne ukoněení nájmu hrobového místa, odstranění hro bového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
6. Oznamovat provozovateli po hřebiště veškeré změny údajů , potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět čiselné oznaěení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho ěásti.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem , který je v souladu s článkem 7.
 
Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště ,jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpope lněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a zp ůsobem , který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahuj ícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se 'spodní ěástí rakve.
4. Pro pohřbí vání do hrobů musí být po užity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nero zložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně ; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem. 6. Přímou manip ulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel
pohřebiště provádět po uze se souhlasem krajské hygienické stanice.
 
Článek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů je stanovena na základě hydrogeologickěho průzkumu a činí 11 - 13 let pro starou část pohřebiště a 14 - 16 let pro novou část pohřebiště .
 
Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zař íze n í hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným ro změrům díla a hloubce základové spáry, která činí 1 000 mm.
b) Základy památníků a n áhrobků musí být zhotoveny z do statečně úno sného materiálu , odolného proti pů sobení povětrno sti n apř. z pro stého betonu či železo betonu, kamenného, příp . cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rám y so usedních hrobů .
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zaří ze n í hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézníeh materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) S těny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou , včetně impregnačních nátěrů .
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě , že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umí stěno na betonovém základě min . 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní no siče) musí být opatřeny antikorozními nátěry ajejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zas tropení hrobky je nutné provést tak , aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím , že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zas tropení a uzavření hrobky musí být použity železo betonové překlady , jejich spáry za lity betonem a povrch zaizolován.
j ) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m2
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
• dobu výstavby hrobky
• zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště
• požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
• podmínky používán í komunikací pohřebiště
• způsob skladován í materiálů , odpadů a jejich likvidace
• povinnost dozoru při výstavbě
• průběžné a závě reč né kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště , který může pro trvalé užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce , způsoby a cyklus revizí hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem po hřebiště , zejména
• respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
• neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
• nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
• zajištění ochrany zeleně , kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny , do původního stavu .
 
Článek 10
Usnesení Č . 10/2012, kterým se stanoví Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášeni a bude po celou dobu platnost i vyvěše o na místěobvyklém, na pohřebišti městyse Bobrová v k.ú. Horní Bobrová
 
Krajský úřad kraje Vysočina vydal souhlas s řádem a k provozování veřejného pohřebiště pod čj. KUJ 13 1977/2012 dne 11.05.2012.
 
 

Obrázky Bobrové

bobrova2_b.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama