Dnes je   Čtvrtek, 23.11.2017
    Vyhlášky Pravidla pro označování budov
Pravidla pro označování budov PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 11:01
PRAVIDLA "o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o postupu a oznámování přidělených čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel".
 
Čl. 1
Základní ustanovení
Tato pravidla vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 326/2000 Sb., o způsobu označování budov, o náležitostech ohlášení, o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a o dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla stanovují způsob označení budov čísly pro území obce Bobrová.
K označování budov se používají čísla popisná a evidenční.
a.) číslo popisné - vyjadřuje příslušnost budovy k obci a objekt je určen k trvalému bydlení nebo se jedná o objekt trvalého rázu.
b.) číslo evidenční - vyjadřuje příslušnost stavby určené k individuální rekreaci, nebo objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení, nebo objekt jiného prozatimního rázu.
 
Čl. 2
Způsob přidělování čísel popisných a evidenčních
1.) Číslo popisné přiděluje Úřad městyse Bobrová na základě kolaudačního rozhodnutí, které vydal stavební odbor. Číslo popisné se nepřiděluje stavbám dočasným.
2.) Popisné číslo je budově přiděleno dočasně a může být změněno nebo odejmuto ve zcela výjimečných případech ( změna katastrálních hranic, změna užívání stavby, asanace budovy).
3.) Číslo evidenční se přiděluje obdobným způsobem jako číslo popisné.
4.) Vlastník nemovitosti je povinen do 60 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí označit budovu tabulkou s číslem popisným určeným Úřadem městyse Bobrová a udržovat ji v řádném stavu po celou dobu existence stavby.
 
Čl. 3
Umístění, barva a provedení čísel k označení budov
Čísla popisná
Všechny budovy určené kolaudačním rozhodnutím k trvalému obývání musí mít číslo popisné. Popisným číslem musí být rovněž opatřeny tovární, administrativní, obchodní budovy trvaého rázu, i
když nejsou trvale obývány. O tom, zda je budova určena k trvalému obývání nebo zda jde o budovu trvalého rázu, rozhoduje stavební úřad.
Tabulka s číslem popisným má rozměry 200 x 150 mm červené barvy s bílými arabskými číslicemi min. výšky 75 mm. Tabulka s číslem popisným musí být umístěna u vchodu tak, aby byla viditelná z veřejné komunikace a umisťuje se zpravidla u hlavního vchodu do budovy z ulice vlevo při pohledu směrem z budovy, nejvýše do 2,5 m od země.
Očíslování budov - přidělení, a určování rozhoduje Úřad městyse Bobrová.
U nově kolaudovaných domů umístí vlastník domu do 60 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí tabulku s číslem popisným tak, jak je uvedeno výše.
Čísla evidenční
Všechny stavby uvedené ve čl. 1 (bod b.) musí být označeny číslem evidenčním. Tabulka s číslem evidenčním má rozměry 200 x 150 mm, modré barvy s bílými arabskými číslicemi min. 75 mm.
Pro označení budov čísly evidenčními platí obdobně pravidla jako označení čísly popisnými.
 
Čl.4
Hrazení nákladů
Náklady číslování objektů čísly popisnými a evidenčními hradí vlastníci. Úřad městyse Bobrová rozhodl, že za každou vydanou tabulku s číslem popisným nebo evidenčním bude vybírán poplatek ve výši 100,- Kč.
Tabulka s číslem popisným nebo evidenční m bude vydána na základě žádosti vlastníka nemovitosti po předložení kolaudačního rozhodnutí.
 
Čl. 5
1. Porušení povinností nebo zákazu stanoveného zákonem o obcích fyzickou osobou je postižitelné jako přestupek dle § 47b odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
2. Porušením povinností nebo zákazu stanoveného zákonem o obcích vlastníkem nemovitostí, jímž je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, nejde o přestupek, ale o správní delikt § 58 odst. 1 písm. a.) zákona o obcích.
 
Čl. 6
Účinnost
S vydání m těchto pravidel vyjádřila souhlas Rada městyse Bobrová dne 21.09.2009 a nabývají účinnost dne 22.10.2009.
 
 

Obrázky Bobrové

Bobrova-3.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama