Dnes je   Čtvrtek, 23.11.2017
    Vyhlášky Tržní řád městyse Bobrová
Tržní řád městyse Bobrová PDF Tisk Email
Úterý, 12 Květen 2015 10:52
Nařízen í městyse Bobrová č.2/2014
Rad a městyse Bobrová na svém zasedání dne 4 .září 2014 usnesením Č . 48 /2014 vydává na základě § 18 odst. 3 zákona Č . 455 /1991 Sb ., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb ., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení 
Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kt erých lze realizovat prodej zboží a poskytnout služby na území městyse Bobrová mimo provozovnu k tomuto účelu určenou .
 
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Podomním a pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží i služeb, které jsou provozovány fyzickými osobami č i zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytú , domů, objektů sloužících k rekreaci či veřejně přístupných míst nebo při postávání na veřejně přístupných mí stech .
 
Čl. 3
Druh prodeje a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na :
I . Prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, kulturních a sportovních akcích. nebo jiných obdobných akcích konaných na území obce v místě a čase konání těchto akcí
2. Prodej v pojízdných prodej nách a obdobných zaříze ních poskytujících služby
3. Veřejné sbírky. pokud jejich příspěvkyjsou dobrovolné
 
Čl. 4
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Podomní a pochůzkový prodej je na celém území obce zakázán.
 
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městys Bobrová prostřednictvím pověřeného zaměstnance zařazeného do Úřadu městyse Bobrová ( účetní) .
Na porušení zákazu podomního a pochůzkového prodeje tímto nařízením se vz tahují zvláštní předpisy , zejmé na zák. 128/2000 S., o obcích a obecních zařízeních ve znění pozdějších změn a předpisů a zákon Č. 200/1990 Sb. , o přestupcích ve znění pozdějších předpisů .
 
Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 20 . z á ří 2014
 
Poruší-Ii právnická či fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu své podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může být dle zvláštního právního předpisu ( § 58 odst. 4 zákona č .128/2000 Sb., o obcích a obecních zařízeních , veznění pozdějších předpisů) uložena pokuta až do výše 200 000 Kč. Poruší-Ii fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může být dle zvláštního právního předpisu ( § 46 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění po zdějších předpisů) uložena pokuta až do výše 300 000 Kč .
 
 

Obrázky Bobrové

Bobrova-4.jpg

Kontaktní informace

Adresa:
Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Telefon:
566 673910 - ekonomka
566 673210 - kancelář
Fax:
566 673910


Představitelé obce

Starostka:
Zdeňka Smažilová

Místostarosta:
Jan Pokorný

Leoš Mikišek

Členové rady:
Petr Tulis
Jiří Svoboda

Odběr novinek

Zde vložte Váš email:

 Nápověda

Statistika

Reklama