Možnost nahlédnutí do nových katastrálních map

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou oznamuje, že katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální mapu v území Horní  a Dolní Bobrová (v zastavěné části obce intravilánu) bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Úřadu městyse Bobrová  a to ve dnech od 24. 4. 2019 do 9. 5. 2019  s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

 Zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen pouze ve středu 24.4.2019 od 8.00 do 17.00 hod. a v pondělí 29.4.2019 od 8.00 do 16.00 hod.

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:   http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx

Back to Top