Upozornění na placení místních poplatků!!!

Pro placení v hotovosti bude termín od 18.2. do 22.2. 2019

Upřednostňujeme platbu na bankovní účet.

Dle § 14a daňového řádu – každý poplatník pro osvobození nebo úlevu od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle místní vyhlášky a poplatník poplatku za psa, musí tuto skutečnost ohlásit každoročně ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou správci poplatku – Úřad městyse Bobrová.

Jedná se o osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 • Každé třetí a další dítě žijící ve společné domácnosti ve věku 15 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhlo – žádá zákonný zástupce

• Dítě narozené v kalendářním roce na který se poplatek hradí – zákonný zástupce

• Osoby trvale žijící na čp. 208, 209, 210

• Osoby s trvalým pobytem na adrese ohlašovny, které se v obci nezdržují a není známo místo jejich pobytu

Úleva od poplatku 

• Ve výši 150,- Kč osobám nad 80 let a více včetně celého roku, ve kterém tohoto věku dosáhly

• Ve výši 150,- Kč osobám do věku 26 let, kteří jsou studující a přechodně žijí mimo území obce – dodat potvrzení o studiu

• 50% z celkového poplatku poplatníkům na čp. 60, 62, 326 v Bobrové

Pokud si poplatník nebo jeho zákonný zástupce nepožádá o osvobození nebo úlevu od poplatku, bude muset uhradit celkovou částku, to je 500,- Kč.

Poplatky za pevný domovní odpad můžete zaplatit bankovním převodem na účet č. 153 938 876/0300.  V.S. uveďte 134000xxx (číslo popisné). Příklad: rodina z čísla popisného 398 uvede V.S. 134000398.

 Poplatek je splatný jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 30.6. příslušného kalendářního roku.

Poplatek pro poplatníky, kteří nemají v obci trvalý pobyt a kteří vlastní stavbu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, jsou povinni uhradit poplatek do 1. 7. příslušného kalendářního roku.

Rovněž tak poplatníci, kteří hradí poplatek za psa, o osvobození nebo úlevu musí požádat, jinak budou hradit celkovou částku, to je 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.

Pokud majitel psa jakýmkoliv způsobem přišel o psa, žádáme tuto skutečnost písemně oznámit v kanceláři úřadu městyse. Poplatky za psa také můžete uhradit bankovním převodem na č. účtu 153 938 876/0300. V.S. uveďte 134100xxx (číslo popisné).

Nájemné za pronajaté zahrádky se platí také na bankovní účet a V.S. 1902131xxx (číslo popisné).

Back to Top